Adres pocztowy: Postboks 1095 Sentrum 0104, Oslo

Telefon: +47 22911350

Telefon: +47 22911350

Telefon: +37052339007

Telefon: norian@norian.fi